ANKET SİSTEMİ
ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 • KANUNLARA UYUM
  Mali ve ticari kayıtlarımızın, her zaman doğru olmasını sağlamak ana prensibimiz olup, ürünlerimizi üretirken ve satarken; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, yönetmelik ve tüzüklerine, müşteri talepleri doğrultusunda uluslararası standartlara hukuk kuralları çerçevesinde uygun olarak çalışırız.

  Tüm bu faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına, idari oluşumlara, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

  • ZORLA ÇALIŞMA VE ÇALIŞTIRMA
  HAKSAN OTOMOTİV A.Ş.’de tüm çalışanlar kendi hür iradesi ile çalışmakta olup, hiçbir çalışan zorla çalıştırılamaz ve kendini zorla çalışıyor hissettirilemez. Tüm çalışanlarımıza etik kuralları doğrultusunda eşit davranılarak özgür bir birey olduğu unutulmadan yaklaşılır. Kişisel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilir.

  • ÇOCUK İŞÇİ VE GENÇ ÇALIŞTIRMA
  Haksan Otomotiv A.Ş.’de Çocuk ve genç işçi çalıştırılması hususunda T.C. Kanunlarına göre hareket edilir. Hiçbir şekilde çocuk ve genç işçi çalıştırılmasına müsaade edilmez ve desteklenmez.

  • TACİZ VE KÖTÜ MUAMELE
  Haksan Otomotiv A.Ş.’ de tüm çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel, sözlü ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

  Çalışanlarımızın, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine izin verilmez. Hukuka ve etik kurallarımıza aykırı olan ve doğruluğu kanıtlanmış böyle bir suça Haksan Otomotiv A.Ş. tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.

  • ÜCRET VE ÖDEMELER
  Haksan Otomotiv A.Ş.’de ücret ve ödeme politikaları en önemli unsurlardan olup tüm çalışanların hakları T.C. kanunları doğrultusunda işe alımlarda yapılan iş sözleşmeleri ile korunur, belirlenen ücret ve sosyal hak politikaları eksiksiz olarak uygulanır. İşin gerektiği şekilde yürümesi için oluşabilecek fazla çalışmalardan dolayı kazanılan hak ve ücretler zamanında ve eksiksiz olarak ödenir.

  Bu uygulama tedarikçilerimiz içinde geçerli olup, yaptıkları iş ve hizmetlerden dolayı hak ettikleri ödemeyi Haksan Otomotiv A.Ş. zamanında ve eksiksiz olarak kanunlara uygun olarak yapar.

  • YOLSUZLUK VE RÜŞVET
  Haksan Otomotiv A.Ş. çalışanları şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan kendileri veya başkaları için, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye, kazanç, yardım veya ağırlamalarını istemekten veya kabul etmekten kaçınırlar. Aynı hassasiyet üçüncü taraf kişi ya da kuruluşların tarafsızlığını, kararlarını ve davranışlarını da etkilemek amaçlı algılanabileceğinden bu kişi ve kuruluşlar için de geçerlidir.

  Ancak müşteri ve tedarikçilerden gelen hediye tekliflerinin geri çevrilmesi nezaketsizlik olarak algılanacak ve/veya hediye veren kişiyi güç durumda bırakacak ise değeri 100 TL’yi veya döviz karşılığını geçmemek şartıyla Üst Yönetimin bilgisi dâhilinde hediye kabul edilir.


 • ÇALIŞMA ŞARTLARI (SAATLERİ)
  Haksan Otomotiv A.Ş.’ de T.C. İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan yasal çalışma süreleri ve mesailer uygulanır. Ekstra çalışmalarda gönüllülük esas olup, ancak kanunlar çerçevesinde fazla mesai yapılır.
  Şirket sınırları içerisinde dışarıdan taşeron olarak hizmet veren kuruluşların çalışanları içinde aynı haklar gözetilir ve takip edilir.

  • AYRIMCILIK
  Haksan Otomotiv A.Ş. herkese eşit fırsatlar sunan bir kuruluş olup, yaş, ırk, inanç, ten rengi, cinsiyet, dil, uyruk, medeni durum, cinsel eğilim, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, gerçek veya algılanan engellilik veya özürlülük, din veya yasal olarak korunan diğer özellikler bazında herhangi bir ayrım yapmaz, yapılmasına izin vermez.

  Bu politika, işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin sonlandırılması, işten çıkarma, geri çağırma, transfer, izin, ücret ve eğitim gibi, tüm istihdam şart ve koşullarına uygulanır.

  • BİRLİK OLUŞTURMA ÖZGÜRLÜĞÜ
  HAKSAN OTOMOTİV A.Ş. çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanmasını sağlar, fikir ve düşüncelere önem verir. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetir. Bu amaçla HAKSAN OTOMOTİV AŞ.’de çalışan temsilcileri seçilmiştir ve çalışanların görüşleri dikkate alınmaktadır.

 

  • TEDARİKÇİLERİN YÖNETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ
  HAKSAN OTOMOTİV A.Ş. işbirliği yaptığı tedarikçilerine de etik kuralları çerçevesinde yaklaşarak onların da gelişmesi için denetimler yapar, onları eğitir ve destek olur.

 

 • TİCARİ SIRLARIN KORUNMASI VE GİZLİLİK

 

HAKSAN OTOMOTİV A.Ş bilginin doğru ve etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin sağlanmasına değer vermektedir. Kişisel verilerin korunması ve hukuken güvence altına alınması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uyum sağlanması bakımından gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemler kurulmakta ve bu sistemlerin işlerliğini denetlemektedir. • ÇEVRE YÖNETİMİ
  HAKSAN OTOMOTİV A.Ş. çevreye büyük önem vermektedir. Bunun bir göstergesi olarak EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmuştur ve sürekliliğini sağlamaktadır. Tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder. Çevre konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler.

  • İSG YÖNETİMİ
  HAKSAN OTOMOTİV A.Ş. tüm faaliyetlerinde çalışanlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin sağlıklı yaşamını düşünmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yasal şartlara uyum sağlamakta, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilmekte ve sürekliliği sağlamaktadır.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
E-bültenimize kaydolun