ANKET SİSTEMİ
Çerezler

Çerezler

HAKSAN OTOMOTİV MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEREZLER İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Haksan Otomotiv Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“HAKSAN”), http://www.haksanotomotiv.com/tr adresinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak sözlü, http://www.haksanotomotiv.com/tr adresinde bulunan çerezler aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Bahsi geçen bu çerezler, çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır:

• İnternet sitesinin zorunlu fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için,

• İnternet sitesinin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak için,

• İnternet sitesini analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak için,

Kişisel verileriniz gizli tutulmaktadır ve çerezler arama motorları tarafından da takip edilmektedir. Bununla beraber, gerektiğinde ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.

 

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesindeki talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler (kişisel veri sahipleri):

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte http://www.haksanotomotiv.com/tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda haksanotomotiv@hs01.kep.tr veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden haksan@haksanotomotiv.com adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Taleb

E-bültenimize kaydolun