ANKET SİSTEMİ
KURUMSAL

AYDINLATMA METİNLERİ


HAKSAN OTOMOTİV MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇEREZLER İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Haksan Otomotiv Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“HAKSAN”) tarafından hazırlanmıştır.

 

ÇEREZ BİLGİLERİ

 

  • Haksanotomotiv.com adresinde yer alan çerezler

 

Çerez Adı

Sağlayıcı

Kapsam

Tipi

Süre

1P_Jar

Google.com

Son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce son kullanıcının gördüğü reklamlar hakkında bilgi verir.

HTTP

1 Gün

HSID

Google.com

Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için DoubleClick (Google'a ait) tarafından ayarlanır.

HTTP

1 Gün

XSRF-TOKEN

Haksanotomotiv.com

Site güvenliğini denetlemek için kullanılmaktadır.

HTTP

1 Gün

haksan_session

Haksanotomotiv.com

Site dil ve diğer ön ayarları hafızada tutmak için kullanılmaktadır.

HTTP

1 Gün

 

Haksan, http://www.haksanotomotiv.com/tr adresinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere çerezler kullanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda veriler, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak http://www.haksanotomotiv.com/tr adresinde bulunan çerezler aracılığıyla otomatik yollarla toplanmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Bahsi geçen bu çerezler, çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır:

 

  • İnternet sitesinin zorunlu fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için,
  • İnternet sitesinin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak için,
  • İnternet sitesini analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak için,

Verileriniz gizli tutulmaktadır ve çerezler arama motorları tarafından da takip edilmektedir. Bununla beraber, gerektiğinde ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesinde ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde öngörülen hak ve taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte

  • http://www.haksanotomotiv.com/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla veya kimliğinizin tespit edilebildiği ve iletişim bilgilerinizi içeren dilekçe ile yazılı olarak Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:10/A Nilüfer/Bursa adresine veya
  • elektronik ortamda haksanotomotiv@hs01.kep.tr KEP adresine veya;
  • üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden haksan@haksanotomotiv.com adresine

 

konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgilere http://www.haksanotomotiv.com/ adresindeki “Başvuru Formu”ndan da ulaşabilirsiniz.

 

HAKSAN OTOMOTİV MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLETİŞİM FORMU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Haksan Otomotiv Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“HAKSAN”) tarafından hazırlanmıştır.
Haksan, http://www.haksanotomotiv.com/tr/iletisim adresinde bulunan iletişim formunu dolduranların, kendileri tarafından paylaşılan ad-soyad, e-posta, telefon bilgileri; karşılıklı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel veriler açık rızanıza dayanarak sözlü, http://www.haksanotomotiv.com/tr/iletisim adresinde bulunan iletişim formu aracılığıyla yazılı ya da elektronik (e-mail) olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesi uyarınca, tarafınıza sunulan ve onaylanan açık rızanız doğrultusunda hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.
Bahsi geçen bu kişisel veriler gizli tutulmakta ve herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Ancak, gerektiğinde ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.
Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesindeki talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler (kişisel veri sahipleri):
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte http://www.haksanotomotiv.com/tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda haksanotomotiv@hs01.kep.tr veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden haksan@haksanotomotiv.com adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi http://www.haksanotomotiv.com/tr adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.

 

 

HAKSAN OTOMOTİV MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNTERNET AĞINI KULLANAN ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

 


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Haksan Otomotiv Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“HAKSAN”) tarafından hazırlanmıştır.
Haksan internet ağını kullanmak için, ziyaretçilerin kendisi tarafından paylaşılan ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve IP adresleri,
i i. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ( Kişi bilgisi ile yapılan işlem arasında ilişki kurularak IP adresi tanımlanması ve loglama işlemleri,
ii ii. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
iii iii. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
iv iv. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
v v. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel veriler açık rızanıza dayanarak şirkete ait misafir internet ağı sistemine kayıt olarak otomatik yollarla işlenmektedir. Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.
Bahsi geçen bu kişisel veriler gizli tutulmaktadır. Ancak, Haksan bünyesinde bu ağ ile ilgili bir problemin meydana gelmesi halinde bu sıkıntı giderilmesi için bilgi teknolojilerine yönelik gerek donanımsal gerekse yazılımsal destek sağlayan Akpınar Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin erişimi mümkün olabilecektir. Bu erişim, yalnızca sizin misafir internet ağımıza bağlanmanızı sağlamak için söz konusu teknik ya da yazılımsal problemlemin çözümü ile sınırlı olacaktır. Bunların yanında, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.
Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesindeki talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler (kişisel veri sahipleri):
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte http://www.haksanotomotiv.com/tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda haksanotomotiv@hs01.kep.tr veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden haksan@haksanotomotiv.com adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi http://www.haksanotomotiv.com/tr adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.

 

 

HAKSAN OTOMOTİV MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Haksan Otomotiv Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“HAKSAN”) tarafından hazırlanmıştır.
Hizmet binası içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorlarında bulunan toplamda (Şirketimizin ihtiyacına göre adet değişikliği hakkının saklı kalması kaydıyla) 40 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve
i i. Fiziksel mekan güvenliğinin temini
ii ii. Şirketin üretim ve ticari sırlarının korunması;
iii iii. Şirket verilerinin güvenliğinin sağlanması
iv iv. Çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak görüntü kaydı yapılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilen kişisel veri; hizmet binası içerisindeki güvenlik kameraları ile 7/24 kamera kaydı yapılarak işlenmekte ve kayıt işlemi İnsan Kaynakları Birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak otomatik yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.
Bahsi geçen bu kişisel veri gizli tutulmakta ve herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Ancak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.
Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler (kişisel veri sahipleri):
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte http://www.haksanotomotiv.com/tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda haksanotomotiv@hs01.kep.tr veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden haksan@haksanotomotiv.com adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi http://www.haksanotomotiv.com/tr adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.


BU SAYFAYI PAYLAŞ
E-bültenimize kaydolun