ANKET SİSTEMİ
KURUMSAL

BAŞVURU FORMU

HAKSAN OTOMOTİV MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVK Kanunu’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimiz HAKSAN OTOMOTİV MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (“HAKSAN” veya “Şirketimiz”) ’ye aşağıda belirtilen talepler ve usuller doğrultusunda başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

HANGİ TALEPLER DOĞRULTUSUNDA BAŞVURU YAPILABİLİR?

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel veriler KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d). ve (e). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BAŞVURU NASIL YAPILMALIDIR?

Yukarıdaki talepler doğrultusunda Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Şirketimize yapılacak başvuru yöntemlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuruda Yer Alacak Bilgi

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin, Şirketimize bizzat yaptığı başvuru türüdür. )

 

Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:10/A Nilüfer / Bursa

Formun her sayfası imzalanmalı ve form, başvuru sahibinin kimliğini tevsik edici belgeler ile birlikte zarfa konulmalıdır. Zarfın üzerine “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” yazılmalıdır. Zarf İnsan Kaynaklarına teslim edilmelidir.

Noter Aracılığı ile Başvuru

Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:10/A Nilüfer / Bursa

Formun her sayfası imzalanmalı ve iadeli taahhütlü mektup ile gönderilmelidir. Zarfın üzerine “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile imzalanarak “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” Yoluyla Başvuru

 

haksanotomotiv@hs01.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Şirketimize Daha Önce Bildirilen ve Sistemimizde Kayıtlı Bulunan e-postanızdan yapılacak başvuru

 

haksan@haksanotomotiv.com

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

 • Başvuru formu tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır.
 • Başvuru formunda yer alan taleplerin açık, anlaşılır ve net olması gerekmektedir. Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.
 • Yazılı yapılacak başvurularda formun her sayfası imzalanmış olmalıdır.
 • Başvuru formu kapalı zarf ile üzerine ya da elektronik ortamdan gönderilecek ise e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmelidir.

Yukarıdaki hususların dikkate alınmaması veya Şirketimizce talep edilen bilgi ve belgelerin tarafınızca temin edilmemesi durumunda, talebiniz gereği gibi iletilmediğinden talebinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle meydana gelen uyuşmazlıklardan dolayı Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

BAŞVURUNUZUN YANITLANMA SÜRESİ NEDİR?

Tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak akabinde yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen ücret tarafınızdan talep edilebilecektir.

Forma ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

 

PDF


BU SAYFAYI PAYLAŞ
E-bültenimize kaydolun